Новости Русского мира

Àëüáåð I – ïðàâèòåëü Ìîíàêî è ìèðîòâîðåö Åâðîïû, êîòîðûé âñþ æèçíü ïðîâåë â ìîðå

0 71


Àëüáåð I – êíÿçü Ìîíàêî, êîòîðîãî áîëüøå çíàþò êàê èññëåäîâàòåëÿ è ìèðîòâîðöà.


Çà âñþ èñòîðèþ íåìíîãî íàéäåòñÿ ïðàâèòåëåé, êîòîðûå ïðîâåëè ñòîëü æå íàñûùåííóþ è ðàçíîîáðàçíóþ æèçíü, êàê êíÿçü Ìîíàêî Àëüáåð I. Ìîíàðõ îäíîãî èç ñàìûõ ìàëåíüêèõ ãîñóäàðñòâ â ìèðå ìíîãî âðåìåíè ïðîâåë â ìîðå, çàíèìàÿñü èçó÷åíèåì Çåìëè, à â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ñòàë èçâåñòåí êàê ìèðîòâîðåö Åâðîïû.

Àëüáåð I â ïàðàäíîé ôîðìå ÷ëåíà ôðàíöóçñêîé Àêàäåìèè íàóê, 1910 ãîä. | Ôîòî: photolib.noaa.gov.

Àëüáåð I â ïàðàäíîé ôîðìå ÷ëåíà ôðàíöóçñêîé Àêàäåìèè íàóê, 1910 ãîä. | Ôîòî: photolib.noaa.gov.


Àëüáåðò Îíîðå Øàðëü Ãðèìàëüäè ðîäèëñÿ â Ïàðèæå, ãäå îáû÷íî ïðîâîäèëè âðåìÿ åãî ðîäèòåëè: êíÿçü Ìîíàêî Êàðë III ñ ñóïðóãîé Àíòóàíåòòîé. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè åãî óâëå÷åíèåì áûëî ìîðå, à òàêæå èññëåäîâàíèå íåèçâåñòíîãî. Þíîøåé îí ïîñòóïèë â èñïàíñêèé ôëîò, ãäå ïîëó÷èë ïåðâûé îïûò. Ñ íà÷àëîì ôðàíêî-ïðóññêîé âîéíû 1870 ãîäà Àëüáåðò ïðèñîåäèíèëñÿ ê ôðàíöóçñêèì âîåííî-ìîðñêèì ñèëàì, ãäå îòñëóæèë ñ îòëè÷èåì è çàðàáîòàë âûñøóþ íàãðàäó Ôðàíöèè, îðäåí Ïî÷åòíîãî Ëåãèîíà.

Êíÿçü Ìîíàêî Àëüáåð I. | Ôîòî: institut-ocean.org.

Êíÿçü Ìîíàêî Àëüáåð I. | Ôîòî: institut-ocean.org.


Êàê âñÿêîãî íàñëåäíèêà ïðåñòîëà, Àëüáåðà îæèäàëà çàðàíåå óãîòîâàííàÿ ó÷àñòü – æåíèòüáà íà âûãîäíîé ïàðòèè. Áàáóøêà Àëüáåðà ïðîâîäèëà «êîíñóëüòàöèè» ñ Íàïîëåîíîì III, êîòîðûé, ñîáñòâåííî, è íàçíà÷èë áóäóùóþ ñóïðóãó. Âèêòîðèÿ Ìàðèÿ Äóãëàñ-Ãàìèëüòîí íå áûëà çíàòíîãî ðîäà è ïîýòîìó íå áûëî ïðåïÿòñòâèé åå áðàêó ñ íàñëåäíèêîì ñòîëü ìàëåíüêîãî ãîñóäàðñòâà, êàê Ìîíàêî.

Âèêòîðèÿ Ìàðèÿ Äóãëàñ-Ãàìèëüòîí – ïåðâàÿ ñóïðóãà êíÿçÿ Ìîíàêî Àëüáåðà. | Ôîòî: theesotericcuriosa.blogspot.com.

Âèêòîðèÿ Ìàðèÿ Äóãëàñ-Ãàìèëüòîí – ïåðâàÿ ñóïðóãà êíÿçÿ Ìîíàêî Àëüáåðà. | Ôîòî: theesotericcuriosa.blogspot.com.


Àëüáåð è Âèêòîðèÿ Ìàðèÿ âïåðâûå âñòðåòèëèñü íà áàëó â àâãóñòå 1869 ãîäà, à 21 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü ñâàäüáà. ×åðåç ãîä ðîäèëñÿ èõ åäèíñòâåííûé ñûí Ëóè. Íî áðàê íå áûë ñ÷àñòëèâûì. Ìîëîäàÿ êíÿãèíÿ áûëà íåäîâîëüíà îêðóæåíèåì, íå ëþáèëà ìóæà è íåíàâèäåëà Ìîíàêî.  1880 ãîäó ñóïðóãè ðàññòàëèñü.

Àëüáåð I íà áîðòó «Êíÿãèíè Àëèñû». | Ôîòî: fr.wikipedia.org.

Àëüáåð I íà áîðòó «Êíÿãèíè Àëèñû». | Ôîòî: fr.wikipedia.org.


Ýêèïàæ íàó÷íîãî ñóäíà «Êíÿãèíÿ Àëèñà». | Ôîòî: monacochannel.mc.

Ýêèïàæ íàó÷íîãî ñóäíà «Êíÿãèíÿ Àëèñà». | Ôîòî: monacochannel.mc.


Ìîäåëü ÿõòû «Êíÿãèíÿ Àëèñà». | Ôîòî: collections.rmg.co.uk.

Ìîäåëü ÿõòû «Êíÿãèíÿ Àëèñà». | Ôîòî: collections.rmg.co.uk.


Àëüáåð I íà ïàëóáå èññëåäîâàòåëüñêîãî ñóäíà «Êíÿãèíÿ Àëèñà». | Ôîòî: fr.wikipedia.org.

Àëüáåð I íà ïàëóáå èññëåäîâàòåëüñêîãî ñóäíà «Êíÿãèíÿ Àëèñà». | Ôîòî: fr.wikipedia.org.


Îñòàâèâ ïîçàäè âîåííóþ êàðüåðó, Àëüáåð ïîñâÿòèë âðåìÿ ñâîåìó óâëå÷åíèþ îêåàíîãðàôèåé. Ýòî áûëà èìåííî òà îáëàñòü, â êîòîðîé ìîíàðõ îñòàâèë íàèáîëüøèé ñëåä â èñòîðèè. Îí îêàçàëñÿ îäàðåííûì ó÷åíûì, ðàçðàáîòàë íîâûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, èíñòðóìåíòû äëÿ èçìåðåíèé è èçó÷åíèÿ ìîðÿ. Àëüáåð ìíîãî ó÷èëñÿ è ñî âðåìåíåì ïðåâðàòèë Ìîíàêî â ìåæäóíàðîäíûé öåíòð îêåàíîãðàôèè, îñíîâàë èíñòèòóò ñ àêâàðèóìîì, ìóçååì, áèáëèîòåêîé â Ïàðèæå.

Òàêæå êíÿçü Ìîíàêî èíòåðåñîâàëñÿ ïàëåîíòîëîãèåé, ïûòàëñÿ íàéòè èñòîêè ÷åëîâå÷åñòâà, îñíîâàë Èíñòèòóò ïàëåîíòîëîãèè ÷åëîâåêà, ñïîíñèðîâàë àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè. Íàó÷íûå èçûñêàíèÿ Àëüáåðòà áûëè ïðèçíàíû íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòüþ è îí ñòàë ÷ëåíîì ïðåñòèæíîé Áðèòàíñêîé àêàäåìèè íàóê.

Àëèñà Ãåéíå, âòîðàÿ ñóïðóãà Àëüáåðà I. | Ôîòî: ru.wikipedia.org.

Àëèñà Ãåéíå, âòîðàÿ ñóïðóãà Àëüáåðà I. | Ôîòî: ru.wikipedia.org.


Ïîñëå ñìåðòè îòöà Àëüáåð æåíèëñÿ ïîâòîðíî. Åãî áðàê ñ àìåðèêàíêîé Àëèñîé Ãåéíå áûë íàñòîëüêî æå õîðîø, íàñêîëüêî áûëà íåóäà÷íà ïåðâàÿ ïîïûòêà ñ Âèêòîðèåé Ìàðèåé. Àëèñà àêòèâíî çàíèìàëàñü äåëàìè Ìîíàêî è äàæå óëó÷øèëà ýêîíîìèêó ãîñóäàðñòâà, ïåðåæèâàâøåãî íå ëó÷øèå ñâîè äíè. Êðîìå òîãî, êíÿãèíÿ ñîçäàëà ñîâðåìåííûé èìèäæ æåíû ïðàâèòåëÿ Ìîíàêî. Îíà ïðèíåñëà ìîäó è ñòèëü â êðîøå÷íóþ ñòðàíó, ñòàëà ïîêðîâèòåëüíèöåé îïåðû, òåàòðà è áàëåòà. Ïî ïðèãëàøåíèþ êíÿãèíè â Ìîíàêî ïðèåçæàë áàëåò Ñåðãåÿ Äÿãèëåâà.

Íî çàòåì ìåæäó ìîíàðøåé ÷åòîé ñëîâíî ïðîáåæàëà ÷åðíàÿ êîøêà.  1902 ãîäó ñóïðóãè ñòàëè æèòü îòäåëüíî. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Àëèñà çàâåëà ëþáîâíèêà. Âïðî÷åì, Àëüáåðà òàêæå âèäåëè ñ êóðòèçàíêîé, èçâåñòíîé â âûñøèõ êðóãàõ.

Àëüáåð I è èìïåðàòîð Ãåðìàíèè Âèëüãåëüì II. | Ôîòî: monacohebdo.mc.

Àëüáåð I è èìïåðàòîð Ãåðìàíèè Âèëüãåëüì II. | Ôîòî: monacohebdo.mc.


Ìåæäó òåì, ó Àëüáåðà ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî íåîòëîæíûõ ïðîáëåì.  Åâðîïå ðîñëî íàïðÿæåíèå ìåæäó Àíòàíòîé è Òðîéñòâåííûì ñîþçîì è Ìîíàêî óãðîæàëà êàòàñòðîôà. Êíÿçü Àëüáåð ðàáîòàë, ÷òîáû óêðåïèòü ýêîíîìèêó ñòðàíû: ïîîùðÿë òóðèçì, ïûòàëñÿ ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ.  1911 ãîäó áûëî îñíîâàíî çíàìåíèòîå ðàëëè Ìîíòå-Êàðëî, íà êîòîðîå ïðèåçæàëî ìíîæåñòâî ôàíàòîâ àâòîñïîðòà, òðàòèâøèõ äåíüãè â ìåñòíûõ êàçèíî.

Ïàìÿòíèê Àëüáåðó I, óñòàíîâëåííûé íà îäíîé èç óëèö Ìîíàêî. | Ôîòî: ru.wikipedia.org.

Ïàìÿòíèê Àëüáåðó I, óñòàíîâëåííûé íà îäíîé èç óëèö Ìîíàêî. | Ôîòî: ru.wikipedia.org.

Ñîâðåìåííàÿ èñòîðèÿ Ìîíàêî òàêæå ïîëíà íåîæèäàííûõ ñþðïðèçîâ. Áðàê àìåðèêàíêè Ãðåñ Êåëëè è Ðåíüå III – ýòî íàãëÿäíàÿ èëëþñòðàöèÿ ôðàçû «ïðèíöåññû òîæå ïëà÷óò».


Ïîíðàâèëàñü ñòàòüÿ? Òîãäà ïîääåðæè íàñ, æìè:Source link

Comments
Loading...